1 | 2 | 3 | 4 | 5

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಕಾ 17ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಕಾ 17ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಹಕಾರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸೋನಿ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೊ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೊಪ್... more...

Youth Explosion-2021 by ICYM Alangar Unit Youth Explosion-2021 by ICYM Alangar Unit
Youth Explosion 2021 was organised on 10th October ,2021 by ICYM Alangar unit, a get together for all the youths... more...

Feast of Infant Jesus Celebrated at Alangar Infant Jesus Shrine Feast of Infant Jesus Celebrated at Alangar Infant Jesus Shrine
The feast of Infant Jesus was celebrated in a simple manner but meaningfully at Infant Jesus Shrine Alangar, on 10.01.2021... more...

Bishop Peter Paul Confers Sacrament of Confirmation at Holy Rosary Church Alangar Bishop Peter Paul Confers Sacrament of Confirmation at Holy Rosary Church Alangar
Rt Rev Dr Peter Paul Saldanha Bishop of Mangalore administered sacrament of confirmation to 85 Candidates of Alangar Church on... more...


Read all news ...

IMAGE Tufir Khan and Sapnaz, with Sayhan their Son, Goa
When Fr had visited Goa Mr Tufir had met him and asked for prayers and blessings. The couple were married for ten years and were childless. Father... Read More...
IMAGE Sweety Fernandes, Venur
There was one major error in her, recently declared university results. She prayed to Infant Jesus and she got the right result within a few days.... Read More...


Fr Walter D'Souza
Parish Priest


Mr Santhosh J. Rodrigues
Vice President


Mr Ivan Pinto
Secretary

 Infant Jesus devotion can be actually viewed from the time when Jesus was born in the crib at Bethlehem where angels, shepherds and the magi(3kings) adored Jesus. But as a popular devotion its earliest history can be traced back to the year 1628 ... read more ...


Name :*
Palce :*
E-mail:*
Message :
Captcha :

 Rev. Fr Walter D'Souza


 

 

Mass , Adoration and Novena on every Friday :
8.00 AM 11 AM and 4 PM

Confession :10 AM to 11AM

Meal Every Friday : 12.45 Noon.

Copyright © 2011 - www.infantjesusalangar.org. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Holy Rosary Church, Alangar
Moodbidri - 574227
Karnataka, India
Phone: +91-08258-237037
Email: [email protected]